Legal provisions

Všetky autorské práva a práva duševného vlastníctva (napr. ochranná známka, ilustrácie, dizajny a pod.) k produktom značky Lingolandia, publikovaným na stránke www.playlingolandia.com a súvisiacich stránkach, sú vo vlastníctve spoločnosti AR Solutioni s.r.o. a Nina Sefcik Illustration & Design. Bez udelenia písomnej licencie alebo sublicencie od spoločnosti AR Solution s.r.o. a Nina Sefcik Illustration & Design nie je možné produkty a ilustrácie Lingolandia kopírovať, napodobňovať, rozmnožovať, modifikovať ani inak upravovať.

Akékoľvek neoprávnené používanie a/alebo napodobňovanie produktov zn. Lingolandia je zakázané. Akákoľvek výroba a/alebo distribúcia výrobkov, ktoré sú vďaka svojej podobnosti s výrobkami a ilustráciami Lingolandia spôsobilé vyvolať u spotrebiteľa nebezpečenstvo zámeny s výrobkami Lingolandia, sú zakázané.

Zakazuje sa predávať iné produkty s použitím ilustrácií Lingolandia pod iným logom, ktoré je spôsobilé vyvolať u spotrebiteľa nebezpečenstvo zámeny s produktami Lingolandia. Akékoľvek parazitovanie na povesti značky Lingolandia a/alebo na výrobkoch a ilustráciách Lingolandia je zakázané a v prípade zistenia bude sankcionované. V prípade, že máte pochybnosti o tom, či Váš výrobok porušuje autorské práva alebo práva duševného vlastníctva spoločnosti AR Solution s.r.o. a Nina Sefcik Illustration & Design, odporúčame Vám ešte pred uvedením takého výrobku na trh najprv kontaktovať našu spoločnosť za účelom predídenia neskorších komplikácií.

Ďakujeme, že rešpektujete naše autorské práva a podporujete našu tvorbu!

Are you ready for a language adventure?