Privacy Policy

Prevádzkovateľ eshopu www.playlingolandia.com je spoločnosť
AR Solution, s.r.o. IČO 44 278 896 so sídlom Tolstého 160/2, 040 01 Košice

Pri spracovaní osobných údajov postupujeme v súlade s platnými právnymi predpismi SR a EÚ:

 • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679

Účely a doby spracovania osobných údajov

NÁVŠTEVA NAŠEJ STRÁNKY

Pri návšteve našej stránky využívame súbory cookies za účelom zlepšenia našich služieb pomocou sledovania návštevnosti nášho webu a správania sa návštevníkov na našej stránke. Súbory cookies využívame v nástrojoch tretích strán konkrétne Facebook a Google Analytics, ktorých nástroje následne využívame za účelom marketingu a analýzy nášho webu. V tomto prípade nezbierame Vaše osobné údaje, ale iba informácie dostupné cez IP adresu Vášho zariadenia (samotná IP adresa je anonymná), ktoré môžu byť následne použité na analýzu nášho webu (demografia, druh zariadenia, operačný systém…).

Súbory cookies sa ukladajú na Vašom zariadení a informácie z nich môže následne google alebo Facebook využiť napríklad na adresovanie reklamy.

V tomto prípade sú informácie zo súborov cookies využívané spoločnosťou Google Ireland Limited a Facebook Ireland Limited.
Ukladanie súborov cookies na Vašom počítači, ak s ním nesúhlasíte, viete obmedziť na Vašom zariadení napríklad nastavením Vášho prehliadača.

NÁKUP A DODANIE

Pre účely vybavenia objednávky Vami vybraného tovaru na našej stránke evidujeme Vaše osobné údaje potrebné pre účely jeho doručenia, platby a pre prípadnú reklamáciu. Na tieto účely zbierame a ukladáme tieto Vaše údaje:

 • meno a priezvisko
 • e-mailová adresa
 • fakturačná adresa
 • adresa dodania
 • informácie o zakúpenom tovare a jeho cenu pre účely platby.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

​Pre prepravu objednávok sprostredkovávame Vašu adresu dodania.

ZASIELANIE DOTAZNÍKOV HEUREKA - OVERENÉ ZÁKAZNÍKMI

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní Vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie Vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a Vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade Vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať. Doba spracovania osobných údajov je 3 roky.

ÚČTOVNÉ A DAŇOVÉ ÚČELY

Z predpisov v oblasti účtovníctva a správy daní nám vyplýva povinnosť spracúvať osobné údaje nachádzajúce sa v účtovných dokladoch.Za účelom plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na základe zákona č. 563/1991 Zb., o účtovníctve v znení neskorších predpisov budú osobné údaje ďalej spracované a uchované po dobu 10 rokov od roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvy.

Za účelom fakturácie a účtovnej evidencie sú Vaše osobné údaje zdielané v našom fakturačnom systéme prevádzkovanom spoločnosťou ISSET, s.r.o IČO: 47 544 813 a účtovníctvo je vedené v spoločnosti FINEXPERT s.r.o. IČO: 36 583 588

NEWSLETTER A PROPAGÁCIE

V prípade udelenia súhlasu využívame Vaše meno a e-mailovú adresu na zasielanie informačných a propagačných materiálov o našej stránke a oblasti nášho podnikania. Na rozposielanie info e-mailov využívame službu MailChimp prevádzkovanú spoločnosťou The Rocket Science Group LLC (EU privacy shield active) iba za účelom rozposielania správ a zisťovania interakcie s príspevkami.

Vaše údaje neposkytujeme žiadnym ďalším tretím stranám na marketingové ani žiadne iné účely.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
 • Kupujúci má právo získať od predávajúceho potvrdenie o tom, aké osobné údaje kupujúceho sa spracúvajú v e-shope predávajúceho.
 • Kupujúci má právo získať prístup k takýmto údajom a tiež informácie na aký účel sa spracúvajú, aké kategórie údajov sa spracúvajú, komu sa osobné údaje poskytujú, ako dlho sa osobné údaje uchovávajú, či existuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.
 • Prvé poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov kupujúcemu je bezplatné. Opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré kupujúci požiada, bude spoplatnené ako administratívny poplatok vo výške 5€.
 • Kupujúci môže od predávajúceho požadovať opravu alebo doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sa týkajú kupujúceho.
 • Kupujúci môže žiadať vymazanie jeho osobných údajov alebo obmedzenia spracovania týchto údajov.
 • Kupujúci môže aj namietať spracúvanie osobných údajov.
 • Spracúvanie osobných údajov kupujúce je nevyhnutné aj na účely archivácie (pre splnenie povinnosti predávajúceho na základe právnych predpisov SR, napríklad uchovávanie účtovných dokladov po dobu 10 rokov). Ak bude kupujúci žiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú v súvislosti s kúpnou zmluvou, jeho žiadosť môže byť zamietnutá.
 • Kupujúci má právo, aby predávajúci obmedzil spracúvanie jeho osobných údajov, ak kupujúci namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho predávajúcemu overiť správnosť osobných údajov.
 • Kupujúci má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol predávajúcemu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Kupujúci má právo preniesť tieto osobné údaje inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.
 • Kupujúci má právo namietať, ak sa jeho osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu. Rovnako môže namietať, ak sa jeho osobné údaje spracúvajú na účely oprávneného záujmu predávajúceho.
 • Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. : +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

Vyššie uvedené informácie o ochrane osobných údajov sa týkajú aj predzmluvných vzťahov (t.j. registrácia v e-shope za účelom budúceho nákupu alebo napríklad vyžiadanie dopytu, cenovej ponuky či informácií o tovare a službách predávajúceho).

Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním prevádzkovateľa:

 • a) písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti
 • b) elektronicky zaslaním e-mailu na adresu playlingolandia@gmail.com

Vašu žiadosť vybavíme bezplatne v lehote do 30 dní. Uvedená lehota sa môže predĺžiť o ďalšie dva mesiace, s ohľadom na komplexnosť žiadostí a počet žiadostí . O predĺžení lehoty vás budeme informovať do jedného mesiaca od podania žiadosti spolu s odôvodnením zmeškania lehoty.

Are you ready for a language adventure?